Waukesha Wisconsin, USA Shorin-ryu Shorinkan Karate

Shorin-ryu Shorinkan karate and Kobudo in Waukesha Wisconsin 

Waukesha

Authentic Ancient Arts Karate Kobudo Studios
Kyoshi Neil Stolsmark

Shorinkan

Okinawan Shorin-ryu karate student and instructor

Navigation